Vegeta bag

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »VEGETA, OKUS JE NA PRVEM MESTU«

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC

člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »VEGETA, OKUS JE NA PRVEM MESTU«, katere organizator je družba Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5539064000 ID za DDV: SI27079457 (v nadaljevanju Organizator oz. Podravka). Izvajalec nagradne igre je Enterwell d.o.o, Mandaličina 16, Zagreb 10000, matična št. 44617144415 (v nadaljevanju: izvajalec). Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom kot podjetjem. Pravila nagradne igre bodo objavljena na internetnem naslovu https://number-one.vegeta.si/.

NAMEN NAGRADNE IGRE

člen
Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov blagovnih znamk v lasti podjetja Podravka d.o.o., ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

člen

Nagradna igra traja od 2.11.2022, do vključno, 30.11.2022, do 24.00 ure na spletnem naslovu https://number-one.vegeta.si/ na področju Slovenije.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA

člen

4.1. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu https://number-one.vegeta.si/. Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

4.2. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

 • način: Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici na območju Republike Slovenije kupi najmanj 1 (en) izdelek blagovne znamke Vegeta, na spletni strani https://number-one.vegeta.si/ naloži račun in številko računa kod dokazilo o nakupu ter navede svoje osebne podatke ali pa pošlje dokazilo o nakupu – original račun ter navede svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko v zaprti kuverti na naslov Podravka d.o.o., Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Vegeta, okus je na prvem mestu«.
  Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.
  Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedene blagovne znamke.

ali

 • način: Posameznik v času trajanja nagradne igre na spletni strani https://number-one.vegeta.si/ odgovori na nagradno vprašanje in izpolni kontaktni obrazec ter tako sodeluje v žrebu za nagrado.
  Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
  Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – z odgovorom na nagradno vprašanje, v nagradni igri sodeluje lahko zgolj enkrat.

NAGRADNI SKLAD

člen

 • Sklad nagrad vsebuje:
 1. nagrada: 1 x set litoželeznih posod Lava v vrednosti, v vrednosti 294,61 €
 2. nagrada: 1 x Ekonom lonec Korkmaz, v vrednosti 135,24 €
 3. nagrada: 10x darilni paket Vegeta, v vrednosti 20,0 €

Skupna vrednost nagrad znaša 629,85 €.

 • Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD

člen

 • Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi veljavnimi prijavami in pošiljkami z unikatnimi številkami prijavljenih in poslanih računov, ki bodo pravočasno prijavljeni na spletni strani https://number-one.vegeta.si/ oziroma poslani na naslov Organizatorja ter vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri preko spletne strani https://number-one.vegeta.si/ z odgovorom na nagradno vprašanje z unikatnimi podatki. Nagrajenci bodo izbrani na podlagi naključnega žreba.
 • O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
 • Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

DOBITNIKI NAGRAD

člen

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani https://number-one.vegeta.si/ najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni preko e-poštnega naslova, ki so ga navedli v kontaktnem obrazcu oz. ob poslanem dokazilu o nakupu.

Dobitniki nagrad s potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri in da soglašajo, da se njihovo ime, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh, sodelujejo v nagradni igri. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad, ki so višje od 42,00 EUR, Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko.

PREVZEM NAGRAD

člen

 • Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.
 • Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.
 • S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

VARSTVO PODATKOV

člen

10.1.Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljalcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih osebnih podatkov izključno za namene izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Podravka d.o.o., Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, posredovanja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10.2.Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE

člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletni strani https://number-one.vegeta.si/. Organizator si pridružuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno. Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije. Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 2.11.2022

Organizator:
Podravka d.o.o. Ljubljana