Vegeta bag

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA - NAGRADNI NATEČAJ »Okus je na prvem mestu a na drugem…bogate nagrade«

ORGANIZATOR

 1. člen

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju »Okus je na prvem mestu, a na drugem…bogate nagrade«, katere organizator je podjetje Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

TRAJANJE IN NAMEN

 1. člen

Nagradni natečaj se organizira na področju Republike Slovenije, v času od 29.06. 2022 do 31.07.2022 do 23:59 ure na spletni strani https://number-one.vegeta.si.  Namen nagradnega natečaja je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke Vegeta.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA

 1. člen

V aktivnosti lahko sodelujejo le fizične polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu https://number-one.vegeta.si

Posameznik sodeluje v nagradnem natečaju tako, da na spletni strani https://number-one.vegeta.si odigra kviz in odgovori na nagradno vprašanje oziroma opiše iz katere evropske države prihajajo jedi, ki osvajajo s svojimi okusi ter zakaj je ravno ta kuhinja na prvem mestu. Na koncu igre se sodelujoči prijavi na natečaju z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, hišna številka, poštna številka ter elektronski naslov). 

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju do 31.07.2022 ob 23:59 uri je avtomatsko vnesen v bazo, iz katere se bo nagradilo 15 (petnajst) sodelujočih. Prijave, ki bodo opravljene po zaključku nagradnega natečaja ne bodo vključene v nagradni natečaj. Vsak sodelujoči lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat, nagrajen je lahko samo enkrat. V primeru, da se ob izboru nagrajenca ugotovi, da so dostavljeni podatki nepopolni in/ali netočni, se prijava obravnava kot neveljavna. V primeru, da bodo poslani enaki podatki od različnih oseb, ima pravico sodelovati v nagradnem natečaju prva oseba, ki je izpolnila prijavo. 

Število sodelovanj v nagradnem natečaju ni omejeno, zato lahko posameznik sodeluje večkrat. Število daril je omejeno. Podeljenih bo skupno 15 nagrad. 

NEPRAVILNE IN NEPRIMERNE PRIJAVE 

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico v kateremkoli trenutku diskvalificirati sodelujoče za čas trajanja nagradnega natečaja:

 1. Če sodelujoči prekrši pravila in pogoje sodelovanja ali se prijavi z nepravilnimi ali nepopolnimi podatki.
 2. Če komentar vsebuje nezakonito, nevarno, zlonamerno, rasistično, pornografsko, obrekljivo, nespodobno, vulgarno ali ksenofobično vsebino. Vsebina ne sme pozivati h kriminalnemu ali nezakonitemu obnašanju.
 3. Iz kakršnegakoli drugega razloga, za katerega organizator meni, da vpliva na poštenost tekmovanja. 

SODELUJOČI V NAGRADNEM NATEČAJU 

 1. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v tej promocijski aktivnosti in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki opredeljene v pravilih. 

OBJAVA PRAVIL PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

 1. člen

Pravila bodo objavljena na spletni strani https://number-one.vegeta.si.  

NAGRADE

 1. člen

V aktivnosti  nagradni natečaj bo podeljenih 15 nagrad:

1x set posod iz litega železa (litoželezna posoda), v skupni vrednosti 280 €

1x toaster Techno Happy Days, v vrednosti 70 €

1x aparat za pripravo pokovke Vintage Rosso, v vrednosti 35€

1x električni sekljalnik Korkmaz ProMagic Rondo, v vrednosti 65€

1x električni mešalnik Korkmaz Vertex Mega, v vrednosti 65€

10x darilni paket Vegeta, vrednosti 15 €

Nagrade bodo nagrajencem posredovane priporočeno po pošti na naslov nagrajencev najkasneje v 45 dneh po končanem nagradnem natečaju. V primeru, da pošiljka z nagrado ni uspešno vročena nagrajencu na njegovem naslovu v roku 45 dni od objave rezultatov, in nagrajenec v nadaljnjih 7 dneh organizatorju ne sporoči, da nagrade ni prejel, Organizator ni več odgovoren za neprejeto nagrado in se pritožba ne more uveljaviti. Navedeni rok dostave nagrade se lahko podaljša samo na pisno prošnjo nagrajenca organizatorju, da zaradi objektivnih razlogov nagrade ni mogel prevzeti ali pa je Organizator zaradi višje sile ni mogel posredovati. Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, izgubljene ali napačno dostavljene pošiljke, kot tudi ne za pošiljke, ki jih nagrajenec ni prevzel. Nagrajenec nima možnosti prejeti denarno nadomestilo namesto nagrade, ki mu jo je strokovna žirija dodelila. Nagrada ni prenosljiva. 

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev, ki bodo nagrajeni z nagrado katere vrednost je višja od 42,00 eur, obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad pred izročitvijo nagrade Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko. 

IZBOR NAGRAJENCEV IN NADZOR NAD IZBOROM

 1. člen 

Nagrajence na podlagi kreativnosti prijave izbere strokovna žirija organizatorja, ki jo sestavljajo trije (3) člani. Zmagovalna zgodba bo najbolj kreativna prijava/odgovor, ki jo izbere večina članov žirije. Izbor nagrajencev bo najkasneje do 16.8.2022. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo opravljene do vključno 31.07.2022 do 23:59 ure. Organizator bo preveril, ali so izpolnjeni vsi pogoji sodelovanja. Organizator bo objavil nagrajence na internetni strani https://number-one.vegeta.si, najkasneje do 20.08.2022. 

OBJAVA REZULTATOV NAGRADNEGA NATEČAJA

 1. člen

Rezultati Nagradnega natečaja bodo objavljeni na spletni strani https://number-one.vegeta.si, najkasneje 20.08.2022. Nagrajenci bodo objavljeni z imenom in krajem bivanja. Organizator bo obvestil vse nagrajence o pridobljeni nagradi. Vsak sodelujoči se je obvezen oglasiti v roku sedmih (7) dni od prejetega obvestila o nagradi ter potrditi svojo identiteto. V primeru, da se nagrajenec ne javi v navedenem roku, ima organizator pravico kontaktirati drugo sodelujočo osebo, ki se je prijavila na Nagradni natečaj in se strinja s Pravili in pogoji sodelovanja. 

PRENEHANJE OBVEZ

 1. člen

S trenutkom prevzema nagrad, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV AKTIVNOSTI

 1. člen

Aktivnost se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni

odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni

prekinitvi aktivnosti obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV

 1. člen

Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovi podatki, ime ter kraj bivanja objavijo na spletni strani https://number-one.vegeta.si. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih Podatkov in Splošno Uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Sodelujoči v promocijski aktivnosti organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov  (ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj, elektronska pošta) nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o promocijski aktivnosti in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja, tudi preko elektronskih komunikacijskih sredstev.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to

potrebno zaradi izvedbe promocijske aktivnosti. 

Posameznik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in delnega ali popolnega izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov prekliče kadarkoli brez škodljivih posledic. Zahtevke za uveljavitev katerekoli od navedenih pravic lahko posredujete na naslov organizatorja: Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@zito.si. V kolikor bi menili, da je bil pri obdelavi vaših podatkov kršen Zakon o varstvu osebnih podatkov ali Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) oziroma druga veljavna zakonodaja varstva podatkov, imate pravico vložiti prijavo pri Informacijskem pooblaščencu. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih obdeloval v drugačnem obsegu kot je opredeljeno s temi pravili. 

KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradnem natečaju, izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji

sodelovanja ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila

promocijske aktivnosti so v času trajanja na ogled na spletni strani https://number-one.vegeta.si.  

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://number-one.vegeta.si

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot

posledica prevzema ali koriščenja darila, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako

ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno

sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 29.06.2022

Organizator:

Podravka d.o.o. Ljubljana

Spoštujemo vašo zasebnost

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje naše spletne strani in izboljšanje naših storitev. Če želite onemogočiti uporabo piškotkov, lahko nekateri deli spletne strani postanejo nedostopni. Prosimo, da natančno preberete Pogoje uporabe.

Vrste piškotkov: Tehnični, Trženje

Nastavitve